از سيستمDAFبراي ازبين بردن ذرات جامد معلق و روغن FOG(Fat, Oil, Grease)استفاده مي شود.
كاربرد كليدي اين سيستم شامل جداكردن تركيبات هيدروكربني آزاديا امولسيون از فاضلاب پتروشيمي وپالايشگاه بدون استفاده از پروسه هاي بيولوژيكي مي باشد.
پكيج DAF از4 بخش اساسي تشكيل مي شود .3سه بخش اول PBF(pressure bubble floater) ناميده مي شود.
آب ورودي به طور مستقيم از هر سه بخش كه توسط ديواره هايي از هم جدا مي شوند،عبور مي كند. اختلاف ارتفاع نصب كه در ديواره هاي جداكننده وجود دارد،باعث مي شود كه تنهاآب شفاف شده به بخش بعدي وارد شود.تقريبا"60% موادنامحلول در اولين ناحيه جدا مي شود.طراحي چندگانه بخشها باعث افزايش راندمان جدا كنندگي وشفاف سازي در ناحيه اول مي گردد.
درحدود30-50% آب شفاف سازي شده خروجي، توسط يك پمپ سانتريفوژ كه بطور مداوم كار مي كندوسيستم (air dissolved tube) ADTبه سيستم PBF برگشت داده مي شود.
لولهADT آب برگشتي را بامقدار محاسبه شده اي از هواي فشرده شده، اشباع مي كند.سپس آب فرااشباع را به مخازن اصلي برمي گرداند. با كاهش فشار، هوا درآب محلول شده وذرات معلق را شناور مي سازد.
سرعت صعود ذرات از قانون استوكس پيروي مي كند.


کاربرد: تصفیه فاضلاب
صنایع نفت،صنایع غذایی،لبنی،صنایع فولاد، شهرکهای صنعتی، پسابهای روغنی

کلیه حقوق سایت متعلق به شرکت مهندسی پاک زیست فرآیند می باشد - طراحی سایت دارکوب | هاستینگ دارکوب